ANUNŢ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I

Comuna Blăjeni
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Principală nr. 85
telefon : 0254 682 811,e-mail: prim.blajeni_secretar@yahoo.com

ANUNŢ
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I,perioada nedeterminata, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni

Primăria comunei Blăjeni,cu sediul în comuna Blăjeni,localitatea Blăjeni,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,organizează concurs pentru ocuparea postului contractual,perioada nedeterminata , 8 ore/zi,5 zile pe saptamana,de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni în data de 15 mai 2023 la ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Blăjeni – proba scrisă, iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu.Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul instituţiei,in termen de 10 zile lucratoare, până la data de 8 mai 2023 inclusiv, ora 15,00.

Condiţii generale
Pentru a participa la concurs ,trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii generale:

 1. are cetătenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime in specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intentie care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice postului sunt următoarele:

 1. Studii medii.
 2. Vechime în muncă – 15 de ani.
 3. Permis de conducere categoriile – AM,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE şi Tb.
 4. Aviz medical şi aviz psihologic pentru conducători auto profesionişti.
 5. Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto,categoria C, D, CE.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum Vitae, model comun european.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 10.05.2023, ora 12.00.
Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2023, ora 10.00.
Proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la ora 10.00.

BIBLIOGRAFIE:
⦁ Constituţia României;
⦁ PARTEA a III-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
⦁ Legea nr.53/2003,republicată, privind Codul Muncii
⦁ Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Date contact: Primăria Blăjeni,str.Principală,nr.85,sat Blăjeni,comuna Blăjeni,judeţul Hunedoara,tel.:0254682811, email: prim.blajeni_secretar@yahoo.com, biroul secretariat – dna.Polverea Daniela Aurelia.

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


 

MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA

      Această informare este efectuată de către COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA,
cu sediul în localitatea Blăjeni, str. Principală, nr. 85, telefon: 0254-682811, care intenționează să
solicite de la Administrația Bazinală Ape Criș, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
     Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate și nu se vor efectua lucrări în albia Pârâului
Plai, de pe raza Comunei Blăjeni.
Această solicitatare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul beneficiarului, localitatea Blăjeni, str.
Principală, nr. 85, județul Hunedoara.
    Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Criș, Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, județul
Bihor, Biroul de Avizări.

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE LA CONTRACTARE LUCRĂRI, Nr. 1082/23/23.02.2023

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE
Nr. 1082/23/ 23.02.2023

Autoritatea contractanta – Comuna BLAJENI achizitioneaza direct:
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului „Infiintare centru pentru pastrarea traditiilor si a mestesugurilor, comuna Blajeni, judetul Hunedoara”.

In acest sens a fost publicat un anunţ în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu.
Informatiile – publicate contin:
datele autoritatii contractante

documentatia tehnica – parte scrisa, parte desenata, liste de cantitati, fise tehnice,
date suport in vederea intocmirii ofertei de lucrari,

–  Formular de contract lucrări – AFIR

Publicarea anunţului în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu – 5 zile
începand cu data de 23.02.2023

Documentele în original pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085, județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Persoane cu funcții decizie în legătură derularea proiectului

– date de informare asupra conditiilor de participare, formulare ofertant, informatii contractuale ulterioare ofertei depuse.

Raport de activitate consilieri locali pentru anul 2021

Raportul de activitate al
membrilor Consiliului Local al comunei Blăjeni
pentru anul 2021

 1. Raport de activitate Bucur Marcel
 2. Raport de activitate Duma Eusebiu Ion
 3. Raport de activitate Jurca Adrian Nicolae
 4. Raport de activitate Luț Ioan Voicu
 5. Raport de activitate Marcu Constantin Florin
 6. Raport de activitate Neag Ioan
 7. Raport de activitate Pătrui Sergiu Nicolae
 8. Raport de activitate Raț Nicolae
 9. Raport de activitate Stângă Mircea – Viceprimar

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.571/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni în data de 18 august 2022, la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022, ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol, în subordinea secretarului general comunei, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni, judeţul Hunedoara, cu următoarele conditii de participare : condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 ,cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum un(1) an.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ :
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică; atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România .
8. Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol
9. ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
10.Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a, Partea a VI-a

Din comisia de concurs,vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia,secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


PRIMARIA COMUNEI BLAJENI

APROB
P R I M A R,
Jurca Horia Flavius

FISA POSTULUI
NR. /2022

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartiment Agricol
NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: asistent, clasa I,
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului Registrul Agricol
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
-Perfectionari: -.
CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
LIMBI STRAINE: –
VECHIME în specialitatea studiilor minim un an
ABILITĂŢI, APTITUDINI, COMPETENŢE:

 • adaptabilitate la situaţii noi şi complexe
 • asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii,inclusiv faţă de eventualele erori.
 • angajare şi perseverenţă în acţiuni
 • capacitate de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse
 • spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent
 • respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie
 • discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact
 • calm, rabdare, amabilitate, politete, tact, fermitate si eficienta; culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; acordare de consultanta si consiliere,
  ATRIBUTII:
  ATRIBUŢII GENERALE CE REVIN ANGAJATULUI:
 • respectă secretul de serviciu,dacă este cazul şi confidenţialitatea privind activitatea instituţiei
 • îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare din domeniul de activitate
 • respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglemetărilor în vigoare
 • respectă normele PSI
 • respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,Regulamentul de Ordine interioara
 • îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului ierarhic precum şi a conducătorului unităţii – dl.primar
 • răspunde pentru nerespectarea atribuţiilor din fişa postului.

ATRIBUTII SPECIFICE FUNCŢIEI:

 • Completarea Registrului Agricol electronic cu respectarea legislatiei in vigoare
 • Intocmirea de rapoarte statistice cu datele existente in cadrul Primariei comunei Blăjeni
 • Urmarirea cultivarii suprafetelor agricole
 • Intocmerea si tinerea evidentei adeverintelor completate cu date ce rezulta din documentele existente in cadrul Primariei
 • Intocmirea si tinerea evidentei certificatelor de producator agricol
 • Participa alaturi de dl.primar,viceprimar si secretar la desfasurarea audientelor,tine registrul care cuprinde evidenta acestora
 • Întocmeşte în baza datelor din Registrul Agricol adeverinţele eliberate cetăţenilor pentru a fi utilizate la APIA
 • Asigura pastrarea in bune conditii a arhivei de specialitate;
 • Întocmeşte documentaţia eliberată cetăţenilor în baza Legii nr.17/2014
 • Participă la toate operaţiunile legate de derularea proiectelor cu finanţare europeană,după cum urmează: răspunde de operaţiunile financiare în cadrul proiectelor cu finanţare Europeană,asigură executarea la timp a activitatilor planificate prin documentaţia proiectului
 • Asigura lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra trenurilor.
 • Preia si inregistreaza intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si a celor forestiere.
 • Redacteaza procesele-verbale ale sedintelor locale si,in baza acestora, intocmeste hotararile corespunzatoare care vor fi semnate de catre membrii comisiei.
 • Aduce la cunostinta celor interesati hotararile comisiei judetene de fond funciar.
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora
 • Inregistreaza intr-un registru special contractele de arendare.
 • Urmareste inregistrarea in registrul agricol a suprafetelor de teren prevazute in contractele de arendare.
 • Comunica datele centralizare catre Directia generala de statistica a judetului la termenele prevazute de actele normative in vigoare.
 • Asigură colectarea selectivă a deşeurilor
 • Ţine locul secretarului general al comunei ,în perioada în care acesta este în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art.504 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ori se află în deplasare în interesul serviciului.
 • Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
 • Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
 • Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;
 • Indeplineste orice alte atributii incredintate prin dispozitie a primarului

DELEGAREA DE ATRIBUTII:
SFERA DE RELATIONALA:
Intern:
a) relatii ierarhice:subordonat fata de :primar,secretar general
superior pentru:nu e cazul
b) relatii functionale:nu e cazul
c) relatii de control:nu e cazul
d) relatii de reprezentare:nu e cazul
Extern:
a) cu autoritati si institutii publice:Directia judeteana de Statistica,Institutia Prefectului,APIA,etc.
b) cu organizatii internationale:-
c) cu persoane juridice private:

LUAT LA CUNOSTIINTA

ÎNTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL UAT


 

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.570/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni in data de 19 august 2022,la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul,la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022,ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, clasa I ,grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni,judeţul Hunedoara,
cu următoarele conditii de participare:
condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 , cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – 0(zero) ani, curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ:
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a ,Partea a VI-a
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
7. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
8. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
9. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
11. LEGE nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Din comisia de concurs, vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia, secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA Blajeni
APROB

PRIMAR,
Jurca Horia Flavius

FIȘA POSTULUI
NR.____/2022

ACHIZIȚII PUBLICE

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartimentului achiziţii publice NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: debutant, clasa I
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului achiziţii publice
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
  – Perfectionari: curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.
  CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
  LIMBI STRAINE: –
  VECHIME în specialitatea studiilor 0 (zero) ani.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • Abilitate de analiză şi sinteză, responsabilitate, aptitudini de comunicare, abilitate de a pune în aplicare soluţii, integritate, onestitate, respectarea legilor.
  Cerinţe specifice: în măsura în care sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
  Competenţa managerială:
 • Capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarde;
 • Capacitatea de a respecta termenele limită;
 • Eficienţă în motivare.

Atribuţiile postului si responsabilitati:

 • Întocmeşte programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre primar și contabil.
 • Asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
  – publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  – initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
  – avizarea/intocmirea caietului de sarcini;
  – intocmirea documentatiilor de atribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  – intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
  – intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  – intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
  – asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
  – asigură realizarea achiziţiilor directe din SICAP
  – intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
  – analizarea ofertelor depuse;
  – emiterea hotararilor de adjudecare
  – primirea si rezolvarea contestatiilor;
  – intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
  – participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
  – urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
  – Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.
  – Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
  – Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
  Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
  – Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului si sefii ierarhici.
  – Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
  – Colaborează la întocmirea de materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
  – Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.
  – Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
  – Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de paritatea leu-euro.
  – Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de şeful de serviciu sau de conducerea instituţiei:
  Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
  Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;

LUAT LA CUNOSTIINTA

INTOCMIT,
SECRETAR GENERAL ____________________________

Test Domeniul public

Acest spațiu este rezervat publicării documentelor referitoare la domeniul public și gestionarea lui.