ANUNŢ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I

Comuna Blăjeni
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Principală nr. 85
telefon : 0254 682 811,e-mail: prim.blajeni_secretar@yahoo.com

ANUNŢ
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I,perioada nedeterminata, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni

Primăria comunei Blăjeni,cu sediul în comuna Blăjeni,localitatea Blăjeni,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,organizează concurs pentru ocuparea postului contractual,perioada nedeterminata , 8 ore/zi,5 zile pe saptamana,de MUNCITOR CALIFICAT( şofer) I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjeni în data de 15 mai 2023 la ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Blăjeni – proba scrisă, iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu.Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul instituţiei,in termen de 10 zile lucratoare, până la data de 8 mai 2023 inclusiv, ora 15,00.

Condiţii generale
Pentru a participa la concurs ,trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii generale:

 1. are cetătenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime in specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intentie care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice postului sunt următoarele:

 1. Studii medii.
 2. Vechime în muncă – 15 de ani.
 3. Permis de conducere categoriile – AM,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE şi Tb.
 4. Aviz medical şi aviz psihologic pentru conducători auto profesionişti.
 5. Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto,categoria C, D, CE.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum Vitae, model comun european.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 10.05.2023, ora 12.00.
Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2023, ora 10.00.
Proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la ora 10.00.

BIBLIOGRAFIE:
⦁ Constituţia României;
⦁ PARTEA a III-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
⦁ Legea nr.53/2003,republicată, privind Codul Muncii
⦁ Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Date contact: Primăria Blăjeni,str.Principală,nr.85,sat Blăjeni,comuna Blăjeni,judeţul Hunedoara,tel.:0254682811, email: prim.blajeni_secretar@yahoo.com, biroul secretariat – dna.Polverea Daniela Aurelia.

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


 

MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA

      Această informare este efectuată de către COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA,
cu sediul în localitatea Blăjeni, str. Principală, nr. 85, telefon: 0254-682811, care intenționează să
solicite de la Administrația Bazinală Ape Criș, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
     Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate și nu se vor efectua lucrări în albia Pârâului
Plai, de pe raza Comunei Blăjeni.
Această solicitatare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul beneficiarului, localitatea Blăjeni, str.
Principală, nr. 85, județul Hunedoara.
    Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Criș, Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, județul
Bihor, Biroul de Avizări.

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE LA CONTRACTARE LUCRĂRI, Nr. 1082/23/23.02.2023

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE
Nr. 1082/23/ 23.02.2023

Autoritatea contractanta – Comuna BLAJENI achizitioneaza direct:
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului „Infiintare centru pentru pastrarea traditiilor si a mestesugurilor, comuna Blajeni, judetul Hunedoara”.

In acest sens a fost publicat un anunţ în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu.
Informatiile – publicate contin:
datele autoritatii contractante

documentatia tehnica – parte scrisa, parte desenata, liste de cantitati, fise tehnice,
date suport in vederea intocmirii ofertei de lucrari,

–  Formular de contract lucrări – AFIR

Publicarea anunţului în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu – 5 zile
începand cu data de 23.02.2023

Documentele în original pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085, județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Persoane cu funcții decizie în legătură derularea proiectului

– date de informare asupra conditiilor de participare, formulare ofertant, informatii contractuale ulterioare ofertei depuse.

Raport de activitate consilieri locali pentru anul 2021

Raportul de activitate al
membrilor Consiliului Local al comunei Blăjeni
pentru anul 2021

 1. Raport de activitate Bucur Marcel
 2. Raport de activitate Duma Eusebiu Ion
 3. Raport de activitate Jurca Adrian Nicolae
 4. Raport de activitate Luț Ioan Voicu
 5. Raport de activitate Marcu Constantin Florin
 6. Raport de activitate Neag Ioan
 7. Raport de activitate Pătrui Sergiu Nicolae
 8. Raport de activitate Raț Nicolae
 9. Raport de activitate Stângă Mircea – Viceprimar