REGISTRUL AGRICOL

decorativ

Anunțuri privind Registrul agricol

________________

Documentele necesare vânzării terenurilor în intravilan

Normele care reglementează vânzarea și cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan au fost aprobate prin Ordinul nr. 311/2020 / 94/2021 / M.12/2021 / 3525/2020 publicat în Monitorul Oficial.

Pentru persoana care vinde

 Cerere (Primarie)
  Oferta de Vanzare (Primarie)
  Copie B.I/C.I
  Acte doveditoare obtinere teren (contract de vanzare,mostenire, etc)
  Extras de Carte Funciara (Oficiul de Cadastru Hateg)
  Extras de Plan Cadastral si Plan de Ansamblu (Oficiul de Cadastru Hateg)
  Certificat Fiscal (Primarie)

>>> actualizez lista

Formularele necesare pentru publicarea anunțurilor de vânzare terenuri în extravilan

Pentru persoana care vinde

Au drept de preempțiune (preemptorii de rang I): coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv.

Exercitarea dreptului la preempțiune

În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I – coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;

b) o fotocopie a certificatului constatator de la Registrul Comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;

c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

e) acte de proprietate;

f) acte de stare civilă;

g) alte documente doveditoare, după caz.

>>> actualizez lista

Legea nr. 175/2020 a înăsprit sancțiunea aplicabilă înstrăinărilor terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea procedurii de preempțiune sau fără obținerea avizelor necesare: nulitatea absolută a contractelor de vânzare încheiate cu nerespectarea legii, respectiv amendă contravențională al cărei cuantum majorat poate varia între 100.000 și 200.000 lei.