Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Blăjeni

– hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Blăjeni;
– organigrama Primăriei comunei Blăjeni;
– regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Blăjeni;
– anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Blăjeni;
– anunţuri de licitaţii;
– lista certificatelor de urbanism;
– lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
– sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
– hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Blăjeni;
– dispoziţii emise de Primarul comunei Blăjeni;
– autorizatii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Blăjeni
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Blăjeni
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– regulamentul local de urbanism
– autorizatii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
– raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
– state de functii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– carnete de muncă
– planul de protecţie civilă
– planul de aparare împotriva dezastrelor
– planul cu principalele activitati de protectie civila
– planul dezvoltarii bazei materiale
– planul pregatirii de protectie civila
– planul de organizare de protectie civilă

>>> actualizez lista

Test Venituri salariale

Venituri salariale ale personalului din subordinea primarului si din instituțiile din subordinea Consiliului Local

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local – 2019

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local
pentru anul 2019

În acest spațiu vot fi publicate declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

 1. Bucur Marcel
  declarația de avere / interese
 2. Duma Eusebiu-Ion
  declarația de avere / interese
 3. Jurca Adrian Nicolae
  declarația de avere / interese
 4. Luț Voicu
  declarația de avere / interese
 5. Marcu Constantin Florin
  declarația de avere / interese
 6. Neag Ioan
  declarația de avere / interese
 7. Raț Nicolae
  declarația de avere / interese
 8. Pătrui-Sergiu Nicolae
  declarația de avere / interese
 9. Stânga Mircea Ioan
  declarația de avere / interese

>>> actualizez lista