Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat începând cu data de 01.01.2014 este de:

 • 142 lei pentru persoana singură;
 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singurese iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi,una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la  solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoana sau familia în cauză.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

– asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

– asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

– participă la un program de pregătire profesională;

– este încadrată în muncă.

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului social:

–  cerere  tip – click pentru descărcarea formularului (pdf 7,5 MB)

–  xerocopii după:

 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de primăria comunei; SOT, SOTIE SI COPII
 • adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
 • actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar
 • adeverintă eliberată de la scoala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care să se specifice daca beneficiază de bursa școlară și cuantumul acesteia;
 • certificat fiscal eliberat de primăria comunei;
 • adeverință eliberată de la primăria comunei din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol
 • declarație pe propria răspundere dată in fata unui notar public :
  –  privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna  anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;
  –  modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;
  –  nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă școlară ;
  –  nu realizează venituri din pensii – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu deține depozite bancare  care depășesc  ca valoare  nivelul venitului minim garantat
 • dosar cu șină

>> Actualizez lista

Acte pentru obținerea alocației de stat pentru copii

Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei Sarmizegetusa pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv   al agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :

–       427 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani

–       214 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 1. cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii (pdf 1 Mb);
 2. copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 3. copie si original – certificat de naştere copil;
 4. copie si original –  livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
 5. copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 6. copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 7. copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 8. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în străinătate, precum si pentru copiii ai căror părinţi au naţionalităţi diferite sau/şi domicilii diferite

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+2 copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia;
 • nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe teriotoriul țării unde s-a nascut copilul;
 • alte documente la solicitare Agentiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara.

ACTE NECESARE PT ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI DIFERITE SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL ( buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+ copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române (certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia; 
 • mentiune daca beneficiati sau nu de prestatii familiale/alocatie de stat din alte tari;
 • alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala Hunedoara.
 1. Adeverinta  de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul  din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente;
 2. Anexa 1 ANEXA-1-PT-ALOCATII-DE-STAT-UE (pdf 1Mb)

     7. EXTRAS DE CONT

 

 ACTE NECESARE PT ACORDAREA ALOCATIEI

DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE

PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI DIFERITE

SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+ copii xerox:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse) + copie xerox;
 3. LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;
 4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia; 
 • alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala
 1. Adeverinta de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente
 2. Anexa 1 se gaseste aici Anexa 1 ANEXA-1-PT-ALOCATII-DE-STAT-UE (pdf 1Mb)

     7. EXTRAS DE CONT

DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :

 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia;

>>actualizez lista

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 2MB);
 2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox;
 3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 4. Livretul de familie – copie xerox;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit; adeverinta (pdf 165KB);
 6. Decizia de suspendare  a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
 7. Adeverinta  de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere  copil (pentru copiii nascuti  începand  cu data de 01 MARTIE  2012)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate);
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original;
 15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 16. Dosar cu şină.

Formulare 

 1. declarația pe propria răspundere a solicitantului (pdf 18KB)
 2. anexa la cererea tip se anexează următoarele documente (pdf 13KB)
 3. cerere majorare indemnizație (pdf 37KB)
 4. declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)

>>> actualizez lista

Acte necesare pentru SERVICII COPII

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/

>> actualizez lista

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

 

–  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal;

–  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:

 • livretul de familie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului

  pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
 • dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă

  socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de

  protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii

  tutelare emisă până la 31 decembrie 2004;
 • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
 • actul de deces al unuia dintre părinţi;
 • alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
 • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a

  copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap

  intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la

  primărie numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se

  completa o nouă cerere;
 • în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită

  dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia

  certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea

  acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
 • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului

  legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi

  situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate

  de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.

>>> actualizează lista

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

 1. cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent ;
 2. adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul)
 3. adeverința de suspendare a activității
 4. copie după autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului
 5. decizie de impunere a veniturilor realizate din activități independente – Finanțele publice
 6. copie BI/CI titular
 7. copie CN copil
 8. copie livret de familie
 9. adeverința de la soț sau dovada (soție) că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației pentru creștere copil (pentru copiii născuți  începând cu data de01MARTIE 2012)
 10. dosar șina

S.R.L – Asociat unic 

 1. cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent ;
 2. stagiu de cotizare – Casa de Asigurări Sociale
 3. declarația de asigurare
 4. adeverință suspendare activitate firma (Finanțe)
 5. adeverință de la contabilul firmei  privind plata impozitelor către bugetul de stat.
 6. decizie de impunere a veniturilor realizate din activități independente – Finanțele publice
 7. copie BI/CI titular
 8. copie CN copil
 9. copie livret de familie
 10. adeverință de la soț sau dovada (soție) că îndeplineşte condițiile pentru acordarea indemnizației creștere copil (pentru copiii născuți începând cu data de 01.MARTIE 2012)

>> actualizez lista

 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

 1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent;
 2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox;
 3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 4. Livretul de familie – copie xerox;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit; adeverinta;
 6. Decizia de suspendare  a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
 7. Adeverinta  de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere  copil (pentru copiii nascuti  începand  cu data de 01 MARTIE  2012)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate);
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original;
 15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 16. Dosar cu şină.

>>> actualizez lista

Formulare pentru solicitare servicii sociale

Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV)

Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/

 1. Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 (pdf 39KB) (doc 33KB)
 2. Declaraţie în scris a persoanei vârstnice cu privire la acordul / refuzul privind internarea într-un centru rezidenţial, se va menţiona totodată dacă are sau nu are copii sau alţi susţinători legali (unde este cazul), iar dacă există copii sau susţinători legali motivul pentru care aceştia nu pot îngriji persoana vârstnică.
 3. Declaraţia în scris a copiilor sau susţinătorilor legali cu privire la acordul / refuzul privind internarea într-un centru rezidenţial, se va menţiona motivul pentru care aceştia nu pot îngriji persoana vârstnică (copie BI / CI / CP, adeverinţa de venit / cupon de pensie, ancheta socială de la primăria de domiciliu pentru copii / aparţinători) (fiecare copil va da în scris declaraţie şi va prezenta documentele necesare).
 4. Declaratie în caz de deces a beneficiarului – Anexa 2 (doc 46KB) (pdf 46KB).
 5. Fişă de evaluare sociomedicală – la primăria în raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana vârstnică. – Anexa 3 (pdf 121 KB)
 6. Decizie + cupon de pensie sau adeverinţă de la administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat (unde este cazul) a persoanei vârstnice.
 7. Buletin (carte) de identitate şi certificatul de naştere – copie şi original.
 8. Certificat de căsătorie, certificat de deces (soţ / soţie), decizie de divorţ (soţ / soţie) – copie şi original.
 9. Investigatii paraclinice : test SIDA (pana la 60 de ani), TBC, antigen HBS, glicemie, VDRL, Ac. HCV (anticorpi virus C hepatic);
 10. Aviz epidemiologic de la Policlinică (medic de familie).
 11. Copie Card de sanatate sau Adeverinţă de asigurat eliberată de C.J.A.S. Hunedoara.
 12. Scrisoare medicală, privind istoricul bolilor (medic de familie). – Anexa 4 (pdf 164KB)
 13. Copie contract de casă (unde este cazul) şi copie contract de întreţinere (unde este cazul), dispoziţie / hotărâre de curator / tutore.
 14. Dosar cu şină.
 15. Angajament cu privire la predarea actele originale –Anexa 5 (doc 39KB)   (pdf 58KB)

>>> Actualizez pagina

Acte necesare pentru SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – ADULȚI

Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/