Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat începând cu data de 01.01.2014 este de:

 • 142 lei pentru persoana singură;
 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singurese iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi,una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la  solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoana sau familia în cauză.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

– asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

– asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

– participă la un program de pregătire profesională;

– este încadrată în muncă.

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului social:

–  cerere  tip – click pentru descărcarea formularului (pdf 7,5 MB)

–  xerocopii după:

 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • certificate de naștere copii;
 • certificat/certificatele de căsătorie;
 • hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de primăria comunei; SOT, SOTIE SI COPII
 • adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
 • cupon de pensie;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
 • actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar
 • adeverintă eliberată de la scoala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care să se specifice daca beneficiază de bursa școlară și cuantumul acesteia;
 • certificat fiscal eliberat de primăria comunei;
 • adeverință eliberată de la primăria comunei din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol
 • declarație pe propria răspundere dată in fata unui notar public :
  –  privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna  anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;
  –  modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;
  –  nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă școlară ;
  –  nu realizează venituri din pensii – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu deține depozite bancare  care depășesc  ca valoare  nivelul venitului minim garantat
 • dosar cu șină

>> Actualizez lista

Posted in Documente de asistenta sociala.