DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

 

–  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal;

–  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele:

  • livretul de familie;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului

    pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
  • dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă

    socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de

    protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
  • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii

    tutelare emisă până la 31 decembrie 2004;
  • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
  • actul de deces al unuia dintre părinţi;
  • alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
  • pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a

    copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap

    intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la

    primărie numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se

    completa o nouă cerere;
  • în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită

    dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia

    certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea

    acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
  • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului

    legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi

    situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate

    de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.

>>> actualizează lista

Posted in Documente de asistenta sociala.