Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor personae îndreptăţite.

Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.

>>> Actualizez lista

Acte necesare în vederea înregistrării nasterii unui nou-născut

ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea copiilor, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 – 150 lei.

Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în care s-a produs evenimentul şi a următoarelor documente:

 • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAŞTERII
  (întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate)
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR
  (buletinul / cartea de identitate / cartea provizorie de identitate privind părinţii, aflate în termen de valabilitate), în original şi copie
 • ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI, dacă naşterea nu este declarată de părinţi
  (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) aflată în termen de valabilitate, în original şi copie
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR COPILULUI, dacă aceştia sunt căsătoriţi, în original şi copie

După caz:

 • DECLARAŢIE DE RECUNOAŞTERE A COPILULUI NĂSCUT ÎN AFARA CĂSĂTORIEI, dată de tată, în faţa
  ofiţerului de stare civilă sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei dat în faţa ofiţerului de stare civilă
 • DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA DOMICILIUL COPILULUI, când domiciliul părinților este diferit.

RECUNOAŞTEREA în faţa ofiţerului de stare civilă nu se face la locul de domiciliu ci doar la locul înregistrării actului de naştere.
Stabilirea numelui de familie al copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei se face exclusiv în baza
declaraţiei ambilor părinţi, prezenţi împreună la starea civilă la care a fost înregistrată naşterea.


În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare şi depunerea
următoarelor acte:
paşaportul cetăţeanului străin sau pentru cetăţenii statelor membre UE actul de identitate/carte de
identitate/carte de rezidenţă pentru membrii familiei/permis de şedere/certificat de înregistrare a cetăţeanului
U.E, în original şi copie xerox şi traducerea legalizată a filei din paşaport care conţine datele de identificare
certificatul de căsătorie apostilat/supralegalizat –în original şi copie xerox şi traducerea legalizată a acestuia
în original
declaraţie dată la notarul public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi
purtare a numelui– făcută în prezenţa ambilor părinţi,/când părinţii copilului,cetăţean/cetăţeni străini nu sunt
căsătoriţi.


În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare:
certificatele de naştere – în original şi copie –
actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţi – în original şi copie.

Tatăl minor poate recunoaşte singur pe copilul său doar dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice(la medicul legist). (art. 417 CC)

În situația în care declarantul este cetățean strain, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap
auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării nașterii se va folosi interpret
autorizat, încheindu-se în acest sens un process-verbal.

TERMENUL PENTRU DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI ESTE:
– 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile;
– 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate;
– Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la depăşirea termenelor legale de înregistrare,
când este cazul.


>>> Actualizez lista

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al decedatului.
 • Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz.
 • Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie.

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

>>> Actualizez lista

Eliberarea certificatelor de stare civilă

<p></p>

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor personae îndreptăţite.

Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.

>>> Actualizez lista

Înregistrarea căsătoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul
primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți.

* VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei. 

ATENȚIE! Căsătoria se oficiază FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice – în care se
cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Cei care doresc să se căsătorească sâmbăta trebuie să depună obligatoriu actele în ziua de joi, cu fix 10 zile înainte de data căsătoriei.

LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atat sotii cat si cei doi martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.
* Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

În vederea căsătoriei veţi depune la starea civilă următoarele DOCUMENTE:

 • ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, Pașaport, CRDS) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei (în original şi copie)
  * ATENȚIE! Actele de identitate și Certificatele de stare civilă, trebuie să nu fie deteriorate
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE VIITORILOR SOȚI (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE (eliberate de medicul de familie)
  * ATENȚIE! Certificatele medicale sunt valabile doar 14 zile de la emitere, în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate/nu se poate căsători.

Doar după caz trebuie prezentate:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ obligatoriu cu ștampila RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original și copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite și au statutul civil de persoane divorțate
 • SENTINȚA DE ÎNCREDINȚARE A COPIILOR MINORI RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original si copie)
 • CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (in original si copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite, soțul/soția a decedat și au statutul civil de persoane văduve
 • LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei care dețin un astfel de document
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales
  * doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale.

CETĂŢENII CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie.

Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea
legitimării în cazul unei călătorii în străinătate, imediat după nuntă.

* ATENŢIE! Cetăţenii care intenţionează să călătorească în străinătate imediatdupă nuntă (în luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede/ori să solicite până la nuntă paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume, întrucât ofițerul de stare civilă
la căsătorie va anula buletinul celui care își schimbă numele prin tăierea colțului în care este înscrisă valabilitatea.

NUMELE
Viitorii soţi pot conveni:
– să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite.
– de asememenea au posibilitatea ca un soț să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

E BINE DE ŞTIUT

Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei

 • Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în
  timpul casătoriei.
 • Martorii la căsătorie
  – martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber;
  – nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător
  autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să
  ateste faptele;
  – martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi, care au
  împlinit 18 ani.

Celebrarea căsătoriei

 • La data şi ora stabilită viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria,
  pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de
  stare civilă;
 • Atât cei 2 miri cât şi cei 2 martori(naşii) vor avea la ei actele de identitate.

Momentul încheierii căsătoriei

 • Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi,
  ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
 • Ce se întâmplă cu cartea de identitate:
  – La căsătorie ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele
  de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de
  valabilitate;
  – Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de
  identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii;
  – Celor care doresc să călătorească imediat după nuntă le indicăm să posede paşaport valabil.

Prevederi importante din Codul civil

 • Familia
  Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.
  Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
  Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.
  Prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.
 • Căsătoria
  Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
  Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
  Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
  Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
  Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.
 • Luarea deciziilor de către soţi, îndatoririle soţilor
  Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.
  Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.
 • Limba în care se încheie căsătoria
  Oficierea căsătoriei se face în limba română.
  Opţional, în limba maghiară, numai dacă ofiţerul de stare civilă desemnat să încheie căsătorii
  cunoaşte limba maghiară. Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin
  intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii
  soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

>>> actualizez documentul

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Înainte de încheierea căsătoriei trebuie depus formularul Declarație de căsătorie care se publică la intrarea în sediul primăriei și pe pagina web a instituției.
Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
 • Certificatul de naştere, în original şi în copie.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip- certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la date emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

>>> actualizez lista

Actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei mixte (cu străini)

În cazul căsătoriilor mixte este de preferat a vă deplasa personal la primărie pentru a solicita un fluturaş informativ în funcţie de ţara al cărui cetăţean este unul dintre soţi.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.
– Nu se admite ca actele să fie depuse de unul dintre soți ori de alte persoane.
– VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei.

ATENȚIE! Căsătoria se încheie FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice -, în care se
cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Pentru cei care se căsătoresc sâmbăta actele se depun joi cu 10 zile înainte de data căsătoriei.
(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, dacă doriţi să vă
căsătoriţi în data de 15 actele se depun în data de 6, pentru 12 depuneți actele în 3, ş.a.m.d.)

LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

1. ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL ROMÂN:

 • ACTUL DE IDENTITATE (C.I/ B.I/C.I.P) aflat în termenul de valabilitate atât la depunere cât şi la
  oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL (eliberat de medicul de familie)

După caz:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE AL FOSTULUI SOŢ(în original şi copie xerox)
 • LIVRETUL DE FAMILIE pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document.
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales
  (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).
  *Notă: actele se depuncu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei
 • CERTIFICATELE MEDICALE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 3 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA LOR LA MEDICUL DE FAMILIE
 • LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI SOŢI ŞI CEI 2 MARTORI (NAŞII) VOR PREZENTA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ ACTELE DE IDENTITATE AFLATE ÎN TERMENUL DE VALABILITATE.

2. ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL STRĂIN

 • pentru cetăţenii UE sau SEE :
  DOCUMENTUL DE IDENTITATE ȘI/SAU PAŞAPORTUL
  (Aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii actelor cât şi la data oficierii căsătoriei)
  ( în original şi copie xerox ); pentru CRDS: pașaportul însoțit de CIP CRDS.
 • pentru cetăţenii din statele terţe/nonUE:
  PAŞAPORTUL –în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României (viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei);
  Atenţie! pentru încheierea căsătoriei nu sunt valabile documentul temporar de identitate cu menţiunea identitate declarată, documentul de tolerat sau decizia de returnare.
  Atenție! La data depunerii actelor cât și la căsătorie cetățeanul străin trebuie să se afle în termenul legal
  de ședere pe teritoriul României.
  CERTIFICATUL DE NAŞTERE APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ŞI TRADUCEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ LEGALIZATĂ A ACESTUIA(în original şi copie xerox)
  ADEVERINŢA DE CUTUMĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL TĂRII RESPECTIVE DIN ROMÂNIA din care să rezulte eventualele modificări intervenite în statutul civil și că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de Legea sa naţională pentru a se căsători în România-valabilă 3 luni de la eliberare;
  CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL (poate fi eliberat de medicul de familie al soţului/soţiei
  din România).

De știut:
*Apatrizii vor da declaraţie notarială cu privire la statutul lor civil în sensul că nu există
impedimente cu privire la încheierea căsătoriei + paşaportul + permisul de şedere temporară sau
permanent;
**Refugiaţii vor prezenta o dovadă eliberată de Direcţia de Azil Politic Bucureşti
***Pentru statele care nu au reprezentanţă diplomatică acreditată în România,vor prezenta
declaraţie pe proprie răspundere + – adev . de cutumă aliberat de statul respectiv;
****Cetăţenii care nu pot prezenta dovada naţională întrucât ambasada statului de cetăţenie nu
eliberează un astfel de document vor prezenta adeverinţa de cutumă eliberată de autorităţile
administrative din statul respectiv (adev.poate fi solicitată şi prin DEPABD-termen de valabilitate al
adev.-maxim 3 luni de la emitere);
*****Cetăţenii moldoveni prezintă (adev.de cutumă ) certificate de stare civilă eliberat de org.de
stare civilă din Rep.Moldova sau de misiunile diplomatice ale Rep.Moldova în România eliberată de
autorităţile moldovene(termen de valabilitate maxim 3 luni de la emitere);
******Cetăţenii moldoveni care au acte în limba română vor prezenta certificatul de naştere
eliberat de Direcţia Audienţă şi eliberarea documentelor din Rep.Moldova legalizat la notar.

– DECLARAŢIE NOTARIALĂ (conf. art.34, alin.3 din Legea 119/1996 republicată şi art.44, lit.h din HG 64/2011) DIN CARE SĂ REZULTE URMĂTOARELE:

– sunt de cetăţenie………………………….…….., naţionalitate……………………,
– nu sunt/sunt cunoscător al limbii române nu ştiu/ ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în această limbă; în schimb cunosc limba………, ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în limba………..;
– am mai fost o singură dată căsătorit/ă, în prezent sunt divorţat/ă  sau nu am mai fost căsătorit şi doresc să închei cea de a doua/prima căsătorie în România- în urma divorţului în prezent port numele de…………. ;
Din casatoria anterioară au rezultat/nu au rezultat copii ;
– am/nu am____nr. copiilor minori rezultaţi din căsătoria anterioară; în urma divorţului minorii au fost încredinţaţi mie/soţului/soţiei. -îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea mea naţională pentru a încheia căsătoria în România – doresc să mă căsătoresc la starea civilă a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, cu numitul/numita __________________________________________________________
– nu cunosc niciun impediment, motiv de natură legală, care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu
numita/numitul __________________________________________________________
– singurul act eliberat, în vederea căsătoriei, este adeverinţa de cutumă pe care o depun la dosarul de căsătorie,
aceasta fiind singurul mod de a certifica că mă pot căsători în România
– Doresc ca după încheierea căsătoriei să port numele de familie _____________________________ şi soţia/soţul să poarte numele de familie___________________________
-Regimul matrimonial ales la căsătorie este_____________________________ (după caz se va alege regimul: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională), conform legii române/legii mele de cetăţenie.

ATENŢIE! Dacă cetățenul străin nu cunoaște limba română la depunerea actelor, precum și la oficierea căsătoriei este necesară prezența unui translator autorizat (cu ştampilă) (art.33 din Legea 119/1996 republicată) – se întocmeşte Proces Verbal şi fotocopie după autorizaţia interpretului.

După caz:

– SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ APOSTILATĂ ŞI TRADUCEREA LEGALIZATĂ A ACESTEIA (în original şi copie xerox)
– CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE APOSTILAT AL FOSTULUI SOŢ (în original şi copie xerox).

>>> actualizez lista

Actele necesare minorului care a împlinit vârsta de 16 ani și dorește să se căsătorească

Atenţie!:
*Înregistrarea cererii/declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea Dispoziţiei de autorizare a  căsătoriei /Sentinței judecătorești de la Instanţa de Tutelă (Judecătorie) de la domiciliul minorului.
** În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza comunei Sarmizegetusa, va prezenta autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă (Judecătoria)
de la locul de domiciliu din buletin.
*** Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei: starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.
**** În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviințeze căsătoria/nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă, având în vedere interesul superior al copilului.
*****Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de libertate ori se află în imposibilitatea de a-și manifesta voința, este suficientă declaraţia de încuviințare a celuilalt părinte.
****** În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.
*******În cazul în care minorul este încredinţat/autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.
********Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești.

Căsătoria încheiată fără încuviințarea părinților sau autorizarea instanței de tutelă este anulabilă.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
Se face personal de către viitorii soți împreună, în scris, în fața ofițerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înaintea încheierii căsătoriei.

– Nu se admite ca actele să fie depuse de alte persoane decât de ambii soţi.
– Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile –calendaristice- în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, iar dacă doriţi să
vă căsătoriţi în data de 15, actele se depun în data de 6, ş.a.m.d.) .
– LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.
– NUMELE. Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite. De asemenea au posibilitatea ca un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

*Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie.
Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călători în străinătate, imediat după nuntă.

**Cetăţenilor care intenţionează să călătorească în străinătate imediat după nuntă (în luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume.

La completarea declaraţiei de căsătorie a minorului veţi depune la starea civilă următoarele acte:
– ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I sau C.I.P) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox )
– CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
-AVIZUL MEDICAL ELIBERAT DE MEDICUL LEGIST-în original (avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor-din care să rezulte starea de sănătate a minorului, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să -i permită minorului asumarea îndatoririlor specifice căsătoriei – medicul legist trebuie să scrie clar în aviz că minora este sănătoasă, are maturitatea fiziologică, psihică şi intelectuală necesară asumării îndatoririlor specifice căsătoriei, este însărcinată în luna a….-a, fiind aptă de a se căsătorii)
– CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE – original (eliberate de medicul de familie de la domiciliul copilului şi alte acte medicale)
Atenţie! CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile 14 zile de la emitere (în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
– AUTORIZAREA INSTANŢEI DE TUTELĂ – HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ eliberată numai de Judecătoria de domiciliu a minorului (Judecătoria PETROŞANI)
– DOVADA ÎNCUVIINŢĂRII PĂRINŢILOR /DECLARAŢIE DIN PARTEA AMBILOR PĂRINŢI/ SAU ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane nominalizate prin sentinţă judecătorească –dată în faţa ofiţerului de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie a tinerilor, ori la SPCLEP-ul de domiciliu sau reşedinţă al părinţilor (dacă părinţii locuiesc în altă localitate) sau în formă autentică la Notarul Public, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate sau după caz supralegalizate. În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.
În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă.

După caz pentru partenerul major trebuie prezentate:
– SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)
– CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (în original şi copie)
– CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 18 ANI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE
(în original şi copie xerox)
-LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document
– CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale). Art. 272, 398, 297, 272 alin.2,4 și 5, 46, alin.4, 337, 46 din Legea 287/2009.

>>> actualizez lista