Actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei mixte (cu străini)

În cazul căsătoriilor mixte este de preferat a vă deplasa personal la primărie pentru a solicita un fluturaş informativ în funcţie de ţara al cărui cetăţean este unul dintre soţi.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE
se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.
– Nu se admite ca actele să fie depuse de unul dintre soți ori de alte persoane.
– VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;

Declarația de căsătorie se depune cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei.

ATENȚIE! Căsătoria se încheie FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice -, în care se
cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Pentru cei care se căsătoresc sâmbăta actele se depun joi cu 10 zile înainte de data căsătoriei.
(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, dacă doriţi să vă
căsătoriţi în data de 15 actele se depun în data de 6, pentru 12 depuneți actele în 3, ş.a.m.d.)

LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

1. ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL ROMÂN:

 • ACTUL DE IDENTITATE (C.I/ B.I/C.I.P) aflat în termenul de valabilitate atât la depunere cât şi la
  oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL (eliberat de medicul de familie)

După caz:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE AL FOSTULUI SOŢ(în original şi copie xerox)
 • LIVRETUL DE FAMILIE pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document.
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales
  (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).
  *Notă: actele se depuncu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei
 • CERTIFICATELE MEDICALE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 3 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA LOR LA MEDICUL DE FAMILIE
 • LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI SOŢI ŞI CEI 2 MARTORI (NAŞII) VOR PREZENTA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ ACTELE DE IDENTITATE AFLATE ÎN TERMENUL DE VALABILITATE.

2. ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL STRĂIN

 • pentru cetăţenii UE sau SEE :
  DOCUMENTUL DE IDENTITATE ȘI/SAU PAŞAPORTUL
  (Aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii actelor cât şi la data oficierii căsătoriei)
  ( în original şi copie xerox ); pentru CRDS: pașaportul însoțit de CIP CRDS.
 • pentru cetăţenii din statele terţe/nonUE:
  PAŞAPORTUL –în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României (viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei);
  Atenţie! pentru încheierea căsătoriei nu sunt valabile documentul temporar de identitate cu menţiunea identitate declarată, documentul de tolerat sau decizia de returnare.
  Atenție! La data depunerii actelor cât și la căsătorie cetățeanul străin trebuie să se afle în termenul legal
  de ședere pe teritoriul României.
  CERTIFICATUL DE NAŞTERE APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ŞI TRADUCEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ LEGALIZATĂ A ACESTUIA(în original şi copie xerox)
  ADEVERINŢA DE CUTUMĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL TĂRII RESPECTIVE DIN ROMÂNIA din care să rezulte eventualele modificări intervenite în statutul civil și că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de Legea sa naţională pentru a se căsători în România-valabilă 3 luni de la eliberare;
  CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL (poate fi eliberat de medicul de familie al soţului/soţiei
  din România).

De știut:
*Apatrizii vor da declaraţie notarială cu privire la statutul lor civil în sensul că nu există
impedimente cu privire la încheierea căsătoriei + paşaportul + permisul de şedere temporară sau
permanent;
**Refugiaţii vor prezenta o dovadă eliberată de Direcţia de Azil Politic Bucureşti
***Pentru statele care nu au reprezentanţă diplomatică acreditată în România,vor prezenta
declaraţie pe proprie răspundere + – adev . de cutumă aliberat de statul respectiv;
****Cetăţenii care nu pot prezenta dovada naţională întrucât ambasada statului de cetăţenie nu
eliberează un astfel de document vor prezenta adeverinţa de cutumă eliberată de autorităţile
administrative din statul respectiv (adev.poate fi solicitată şi prin DEPABD-termen de valabilitate al
adev.-maxim 3 luni de la emitere);
*****Cetăţenii moldoveni prezintă (adev.de cutumă ) certificate de stare civilă eliberat de org.de
stare civilă din Rep.Moldova sau de misiunile diplomatice ale Rep.Moldova în România eliberată de
autorităţile moldovene(termen de valabilitate maxim 3 luni de la emitere);
******Cetăţenii moldoveni care au acte în limba română vor prezenta certificatul de naştere
eliberat de Direcţia Audienţă şi eliberarea documentelor din Rep.Moldova legalizat la notar.

– DECLARAŢIE NOTARIALĂ (conf. art.34, alin.3 din Legea 119/1996 republicată şi art.44, lit.h din HG 64/2011) DIN CARE SĂ REZULTE URMĂTOARELE:

– sunt de cetăţenie………………………….…….., naţionalitate……………………,
– nu sunt/sunt cunoscător al limbii române nu ştiu/ ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în această limbă; în schimb cunosc limba………, ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în limba………..;
– am mai fost o singură dată căsătorit/ă, în prezent sunt divorţat/ă  sau nu am mai fost căsătorit şi doresc să închei cea de a doua/prima căsătorie în România- în urma divorţului în prezent port numele de…………. ;
Din casatoria anterioară au rezultat/nu au rezultat copii ;
– am/nu am____nr. copiilor minori rezultaţi din căsătoria anterioară; în urma divorţului minorii au fost încredinţaţi mie/soţului/soţiei. -îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea mea naţională pentru a încheia căsătoria în România – doresc să mă căsătoresc la starea civilă a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, cu numitul/numita __________________________________________________________
– nu cunosc niciun impediment, motiv de natură legală, care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu
numita/numitul __________________________________________________________
– singurul act eliberat, în vederea căsătoriei, este adeverinţa de cutumă pe care o depun la dosarul de căsătorie,
aceasta fiind singurul mod de a certifica că mă pot căsători în România
– Doresc ca după încheierea căsătoriei să port numele de familie _____________________________ şi soţia/soţul să poarte numele de familie___________________________
-Regimul matrimonial ales la căsătorie este_____________________________ (după caz se va alege regimul: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională), conform legii române/legii mele de cetăţenie.

ATENŢIE! Dacă cetățenul străin nu cunoaște limba română la depunerea actelor, precum și la oficierea căsătoriei este necesară prezența unui translator autorizat (cu ştampilă) (art.33 din Legea 119/1996 republicată) – se întocmeşte Proces Verbal şi fotocopie după autorizaţia interpretului.

După caz:

– SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ APOSTILATĂ ŞI TRADUCEREA LEGALIZATĂ A ACESTEIA (în original şi copie xerox)
– CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE APOSTILAT AL FOSTULUI SOŢ (în original şi copie xerox).

>>> actualizez lista

Posted in Documente de stare civila.