Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.571/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni în data de 18 august 2022, la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022, ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol, în subordinea secretarului general comunei, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni, judeţul Hunedoara, cu următoarele conditii de participare : condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 ,cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum un(1) an.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ :
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică; atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România .
8. Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol
9. ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
10.Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a, Partea a VI-a

Din comisia de concurs,vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia,secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


PRIMARIA COMUNEI BLAJENI

APROB
P R I M A R,
Jurca Horia Flavius

FISA POSTULUI
NR. /2022

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartiment Agricol
NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: asistent, clasa I,
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului Registrul Agricol
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
-Perfectionari: -.
CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
LIMBI STRAINE: –
VECHIME în specialitatea studiilor minim un an
ABILITĂŢI, APTITUDINI, COMPETENŢE:

 • adaptabilitate la situaţii noi şi complexe
 • asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii,inclusiv faţă de eventualele erori.
 • angajare şi perseverenţă în acţiuni
 • capacitate de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse
 • spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent
 • respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie
 • discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact
 • calm, rabdare, amabilitate, politete, tact, fermitate si eficienta; culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; acordare de consultanta si consiliere,
  ATRIBUTII:
  ATRIBUŢII GENERALE CE REVIN ANGAJATULUI:
 • respectă secretul de serviciu,dacă este cazul şi confidenţialitatea privind activitatea instituţiei
 • îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare din domeniul de activitate
 • respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglemetărilor în vigoare
 • respectă normele PSI
 • respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,Regulamentul de Ordine interioara
 • îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului ierarhic precum şi a conducătorului unităţii – dl.primar
 • răspunde pentru nerespectarea atribuţiilor din fişa postului.

ATRIBUTII SPECIFICE FUNCŢIEI:

 • Completarea Registrului Agricol electronic cu respectarea legislatiei in vigoare
 • Intocmirea de rapoarte statistice cu datele existente in cadrul Primariei comunei Blăjeni
 • Urmarirea cultivarii suprafetelor agricole
 • Intocmerea si tinerea evidentei adeverintelor completate cu date ce rezulta din documentele existente in cadrul Primariei
 • Intocmirea si tinerea evidentei certificatelor de producator agricol
 • Participa alaturi de dl.primar,viceprimar si secretar la desfasurarea audientelor,tine registrul care cuprinde evidenta acestora
 • Întocmeşte în baza datelor din Registrul Agricol adeverinţele eliberate cetăţenilor pentru a fi utilizate la APIA
 • Asigura pastrarea in bune conditii a arhivei de specialitate;
 • Întocmeşte documentaţia eliberată cetăţenilor în baza Legii nr.17/2014
 • Participă la toate operaţiunile legate de derularea proiectelor cu finanţare europeană,după cum urmează: răspunde de operaţiunile financiare în cadrul proiectelor cu finanţare Europeană,asigură executarea la timp a activitatilor planificate prin documentaţia proiectului
 • Asigura lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra trenurilor.
 • Preia si inregistreaza intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si a celor forestiere.
 • Redacteaza procesele-verbale ale sedintelor locale si,in baza acestora, intocmeste hotararile corespunzatoare care vor fi semnate de catre membrii comisiei.
 • Aduce la cunostinta celor interesati hotararile comisiei judetene de fond funciar.
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora
 • Inregistreaza intr-un registru special contractele de arendare.
 • Urmareste inregistrarea in registrul agricol a suprafetelor de teren prevazute in contractele de arendare.
 • Comunica datele centralizare catre Directia generala de statistica a judetului la termenele prevazute de actele normative in vigoare.
 • Asigură colectarea selectivă a deşeurilor
 • Ţine locul secretarului general al comunei ,în perioada în care acesta este în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art.504 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ori se află în deplasare în interesul serviciului.
 • Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
 • Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
 • Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;
 • Indeplineste orice alte atributii incredintate prin dispozitie a primarului

DELEGAREA DE ATRIBUTII:
SFERA DE RELATIONALA:
Intern:
a) relatii ierarhice:subordonat fata de :primar,secretar general
superior pentru:nu e cazul
b) relatii functionale:nu e cazul
c) relatii de control:nu e cazul
d) relatii de reprezentare:nu e cazul
Extern:
a) cu autoritati si institutii publice:Directia judeteana de Statistica,Institutia Prefectului,APIA,etc.
b) cu organizatii internationale:-
c) cu persoane juridice private:

LUAT LA CUNOSTIINTA

ÎNTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL UAT


 

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.