Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.570/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni in data de 19 august 2022,la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul,la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022,ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, clasa I ,grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni,judeţul Hunedoara,
cu următoarele conditii de participare:
condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 , cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – 0(zero) ani, curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ:
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a ,Partea a VI-a
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
7. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
8. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
9. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
11. LEGE nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Din comisia de concurs, vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia, secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA Blajeni
APROB

PRIMAR,
Jurca Horia Flavius

FIȘA POSTULUI
NR.____/2022

ACHIZIȚII PUBLICE

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartimentului achiziţii publice NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: debutant, clasa I
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului achiziţii publice
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
  – Perfectionari: curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.
  CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
  LIMBI STRAINE: –
  VECHIME în specialitatea studiilor 0 (zero) ani.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • Abilitate de analiză şi sinteză, responsabilitate, aptitudini de comunicare, abilitate de a pune în aplicare soluţii, integritate, onestitate, respectarea legilor.
  Cerinţe specifice: în măsura în care sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
  Competenţa managerială:
 • Capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarde;
 • Capacitatea de a respecta termenele limită;
 • Eficienţă în motivare.

Atribuţiile postului si responsabilitati:

 • Întocmeşte programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre primar și contabil.
 • Asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
  – publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  – initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
  – avizarea/intocmirea caietului de sarcini;
  – intocmirea documentatiilor de atribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  – intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
  – intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  – intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
  – asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
  – asigură realizarea achiziţiilor directe din SICAP
  – intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
  – analizarea ofertelor depuse;
  – emiterea hotararilor de adjudecare
  – primirea si rezolvarea contestatiilor;
  – intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
  – participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
  – urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
  – Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.
  – Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
  – Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
  Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
  – Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului si sefii ierarhici.
  – Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
  – Colaborează la întocmirea de materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
  – Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.
  – Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
  – Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de paritatea leu-euro.
  – Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de şeful de serviciu sau de conducerea instituţiei:
  Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
  Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;

LUAT LA CUNOSTIINTA

INTOCMIT,
SECRETAR GENERAL ____________________________

Posted in TOATE DOCUMENTELE PUBLICE.