MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA

      Această informare este efectuată de către COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA,
cu sediul în localitatea Blăjeni, str. Principală, nr. 85, telefon: 0254-682811, care intenționează să
solicite de la Administrația Bazinală Ape Criș, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA BLĂJENI, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
     Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate și nu se vor efectua lucrări în albia Pârâului
Plai, de pe raza Comunei Blăjeni.
Această solicitatare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul beneficiarului, localitatea Blăjeni, str.
Principală, nr. 85, județul Hunedoara.
    Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Criș, Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, județul
Bihor, Biroul de Avizări.

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE LA CONTRACTARE LUCRĂRI, Nr. 1082/23/23.02.2023

ANUNT PREALABIL DE PARTICIPARE
Nr. 1082/23/ 23.02.2023

Autoritatea contractanta – Comuna BLAJENI achizitioneaza direct:
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului „Infiintare centru pentru pastrarea traditiilor si a mestesugurilor, comuna Blajeni, judetul Hunedoara”.

In acest sens a fost publicat un anunţ în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu.
Informatiile – publicate contin:
datele autoritatii contractante

documentatia tehnica – parte scrisa, parte desenata, liste de cantitati, fise tehnice,
date suport in vederea intocmirii ofertei de lucrari,

–  Formular de contract lucrări – AFIR

Publicarea anunţului în secţiunea dedicată a web-site-ului propriu – 5 zile
începand cu data de 23.02.2023

Documentele în original pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Blăjeni, str. Principală nr.85, cod postal 337085, județul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.:0254-682811, 682911, 682800  fax:0254-682911
e-mail: primaria.blajeni@gmail.com

Persoane cu funcții decizie în legătură derularea proiectului

– date de informare asupra conditiilor de participare, formulare ofertant, informatii contractuale ulterioare ofertei depuse.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.571/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier asistent, clasa I, vacantă în cadrul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajeni în data de 18 august 2022, la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul, la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022, ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol, în subordinea secretarului general comunei, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni, judeţul Hunedoara, cu următoarele conditii de participare : condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 ,cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum un(1) an.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ :
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică; atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România .
8. Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol
9. ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
10.Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a, Partea a VI-a

Din comisia de concurs,vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia,secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


PRIMARIA COMUNEI BLAJENI

APROB
P R I M A R,
Jurca Horia Flavius

FISA POSTULUI
NR. /2022

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartiment Agricol
NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: asistent, clasa I,
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului Registrul Agricol
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
-Perfectionari: -.
CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
LIMBI STRAINE: –
VECHIME în specialitatea studiilor minim un an
ABILITĂŢI, APTITUDINI, COMPETENŢE:

 • adaptabilitate la situaţii noi şi complexe
 • asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii,inclusiv faţă de eventualele erori.
 • angajare şi perseverenţă în acţiuni
 • capacitate de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse
 • spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent
 • respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie
 • discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine în contact
 • calm, rabdare, amabilitate, politete, tact, fermitate si eficienta; culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; acordare de consultanta si consiliere,
  ATRIBUTII:
  ATRIBUŢII GENERALE CE REVIN ANGAJATULUI:
 • respectă secretul de serviciu,dacă este cazul şi confidenţialitatea privind activitatea instituţiei
 • îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare din domeniul de activitate
 • respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglemetărilor în vigoare
 • respectă normele PSI
 • respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,Regulamentul de Ordine interioara
 • îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului ierarhic precum şi a conducătorului unităţii – dl.primar
 • răspunde pentru nerespectarea atribuţiilor din fişa postului.

ATRIBUTII SPECIFICE FUNCŢIEI:

 • Completarea Registrului Agricol electronic cu respectarea legislatiei in vigoare
 • Intocmirea de rapoarte statistice cu datele existente in cadrul Primariei comunei Blăjeni
 • Urmarirea cultivarii suprafetelor agricole
 • Intocmerea si tinerea evidentei adeverintelor completate cu date ce rezulta din documentele existente in cadrul Primariei
 • Intocmirea si tinerea evidentei certificatelor de producator agricol
 • Participa alaturi de dl.primar,viceprimar si secretar la desfasurarea audientelor,tine registrul care cuprinde evidenta acestora
 • Întocmeşte în baza datelor din Registrul Agricol adeverinţele eliberate cetăţenilor pentru a fi utilizate la APIA
 • Asigura pastrarea in bune conditii a arhivei de specialitate;
 • Întocmeşte documentaţia eliberată cetăţenilor în baza Legii nr.17/2014
 • Participă la toate operaţiunile legate de derularea proiectelor cu finanţare europeană,după cum urmează: răspunde de operaţiunile financiare în cadrul proiectelor cu finanţare Europeană,asigură executarea la timp a activitatilor planificate prin documentaţia proiectului
 • Asigura lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra trenurilor.
 • Preia si inregistreaza intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si a celor forestiere.
 • Redacteaza procesele-verbale ale sedintelor locale si,in baza acestora, intocmeste hotararile corespunzatoare care vor fi semnate de catre membrii comisiei.
 • Aduce la cunostinta celor interesati hotararile comisiei judetene de fond funciar.
 • Ţine evidenţa titlurilor de proprietate şi a eliberării acestora
 • Inregistreaza intr-un registru special contractele de arendare.
 • Urmareste inregistrarea in registrul agricol a suprafetelor de teren prevazute in contractele de arendare.
 • Comunica datele centralizare catre Directia generala de statistica a judetului la termenele prevazute de actele normative in vigoare.
 • Asigură colectarea selectivă a deşeurilor
 • Ţine locul secretarului general al comunei ,în perioada în care acesta este în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art.504 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ori se află în deplasare în interesul serviciului.
 • Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
 • Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
 • Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;
 • Indeplineste orice alte atributii incredintate prin dispozitie a primarului

DELEGAREA DE ATRIBUTII:
SFERA DE RELATIONALA:
Intern:
a) relatii ierarhice:subordonat fata de :primar,secretar general
superior pentru:nu e cazul
b) relatii functionale:nu e cazul
c) relatii de control:nu e cazul
d) relatii de reprezentare:nu e cazul
Extern:
a) cu autoritati si institutii publice:Directia judeteana de Statistica,Institutia Prefectului,APIA,etc.
b) cu organizatii internationale:-
c) cu persoane juridice private:

LUAT LA CUNOSTIINTA

ÎNTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL UAT


 

Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂJENI
NR.570/27.06.2022

ANUNT

Primăria comunei Blajeni intenţionează să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Consilier, clasa I , grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Blajeni in data de 19 august 2022,la ora 10,00 – proba scrisă iar interviul,la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului până la data de 08 august 2022, inclusiv, ora 14,00.Selectia dosarelor va avea loc in data de 09.08.2022,ora 12.00.

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă :
Consilier, clasa I ,grad profesional debutant, in cadrul compartimentului achizitii publice,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajeni,judeţul Hunedoara,
cu următoarele conditii de participare:
condiţiile generale de la art.465 alin.1 raportat la art.613 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 , cu modificările şi completările ulterioare; studii universitare de licenţă sau echivalente; vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – 0(zero) ani, curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.

Condiţii generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.465 alin.1 din Codul Administrativ:
– cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1.Constituţia României, republicată
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,cu modificarile si completarile ulterioare – Partea a III -a ,Partea a VI-a
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
7. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
8. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
9. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
11. LEGE nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Din comisia de concurs, vor face parte următoarele persoane:

 • Polverea Daniela Aurelia, secretar general al comunei Blajeni – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Din comisia de soluţionare contestaţii, vor face parte următoarele persoane:

 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – preşedinte
 • Reprezentant al primariei comunei Bucuresci – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Ribiţa – membru
 • Reprezentant al primariei comunei Criscior – secretar al comisiei.

Cu stimă,

PRIMAR,
JURCA HORIA FLAVIUS


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA Blajeni
APROB

PRIMAR,
Jurca Horia Flavius

FIȘA POSTULUI
NR.____/2022

ACHIZIȚII PUBLICE

DENUMIREA POSTULUI : Consilier în cadrul Compartimentului achiziţii publice NIVELUL POSTULUI: de execuţie
GRADUL PROFESIONAL: debutant, clasa I
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:desfăşurarea de activităţi în cadrul compartimentului achiziţii publice
CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
  – Perfectionari: curs de specializare in domeniul achizitiilor publice cu diploma emisa in conditiile legii.
  CUNOSTIINTE DE OPERARE PE CALCULATOR: –
  LIMBI STRAINE: –
  VECHIME în specialitatea studiilor 0 (zero) ani.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • Abilitate de analiză şi sinteză, responsabilitate, aptitudini de comunicare, abilitate de a pune în aplicare soluţii, integritate, onestitate, respectarea legilor.
  Cerinţe specifice: în măsura în care sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
  Competenţa managerială:
 • Capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarde;
 • Capacitatea de a respecta termenele limită;
 • Eficienţă în motivare.

Atribuţiile postului si responsabilitati:

 • Întocmeşte programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre primar și contabil.
 • Asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
  – publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  – initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
  – avizarea/intocmirea caietului de sarcini;
  – intocmirea documentatiilor de atribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  – intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
  – intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
  – intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  – intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
  – asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
  – asigură realizarea achiziţiilor directe din SICAP
  – intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
  – analizarea ofertelor depuse;
  – emiterea hotararilor de adjudecare
  – primirea si rezolvarea contestatiilor;
  – intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
  – participarea la incheierea contractelor de achizitie publica;
  – urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
  – Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati.
  – Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
  – Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
  Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
  – Îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului si sefii ierarhici.
  – Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
  – Colaborează la întocmirea de materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
  – Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice.
  – Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
  – Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de paritatea leu-euro.
  – Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de şeful de serviciu sau de conducerea instituţiei:
  Are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
  Raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a Codului Etic;

LUAT LA CUNOSTIINTA

INTOCMIT,
SECRETAR GENERAL ____________________________

Anunț de angajare șofer tr.II

Primăria comunei Blăjeni organizează:
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, de șofer tr.II în cadrul compartimentului Deservire.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara, începând cu data de 17.02.2022, pănă la data de 28.02.2022, ora 15:00.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara și constă în următoarele probe:

 • proba scrisă în data de 10.03.2022, ora 10:00
 • proba interviului în data de 14.03.2022, ora 10:00

>>> Deschide aici documentul cu Condițiile generale și bibliografia concursului<<<

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă determinată, de muncitor calificat tr.I în cadrul compartimentului Deservire.

Primăria comunei Blăjeni organizează:
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție pe perioadă determinată, de muncitor calificat tr.I în cadrul compartimentului Deservire.

Durata normală a timpului de lucru 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara, începând cu data de 17.02.2022, pănă la data de 24.02.2022, ora 15:00.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Blăjeni din Blăjeni. str. Principală, nr. 85, județul Hunedoara și constă în următoarele probe:

 • proba scrisă în data de 02.03.2022, ora 10:00
 • proba interviului în data de 14.03.2022, ora 10:00

>>> Deschide aici documentul cu Condițiile generale și bibliografia concursului<<<

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

Anunt
privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii
serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

PRIMARIA COMUNEI BLĂJENI INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:

 • Un numar de 1 recenzori și un număr de 1 rezerve, pentru recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) din Comuna Blăjeni.
 • Un numar de 2 recenzori și un număr de 1 rezerve, pentru colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.
 • Un numar de X recenzori-sefi pentru monitorizarea/coordonarea colectarii datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.
 • Un coordonator la nivel de UAT și o rezervă, pentru monitorizare/coordonare la Recensamantul populatiei si locuintelor din Comuna Blăjeni.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior
 • Colectarea datelor in teren:
  – autorecenzarea asistata (ARA): 14.03-15.05.2022
  – recenzarea prin efectuare interviu de catre recenzor, in teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII

 • Pe teren, in limitele administrative ale localitatii (recenzori, recenzori-sefi si coordonator la nivel de UAT) Blăjeni
 • In spatiul amenajat de catre UAT in vederea autorecenzarii (pentru recenzorii ARA) Primăria comunei Blăjeni

CONDITII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Varsta minima de 18 ani impliniti la data selectiei – conditie eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – conditie eliminatorie;
 • Cazierul judiciar trebuie prezentat la depunerea cererii ;
 • Sa detina cunostinte de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica intr-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic si riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistența la stres si lucru sub presiune;
 • In zonele/comunitatile cu populate de alta etnie decat cea romana, cunoasterea si a limbii acelei etnii si a specificului etniei respective reprezinta un avantaj in desfasurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza in domeniul statistic, al administratiei publice, experienta de operator statistic reprezinta un avantaj.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevazut in Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea si completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021.

CONDIITI SPECIFICE

 • Munca pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra in program prelungit, in medie 8 ore pe zi (pana la sfarșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra in weekend (sambata si /sau duminica).

 

IMPORTANT: Formularul digital de intrare în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMUNICAT

Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană și reglementat astăzi de Guvernul României.

Ce este formularul digital de intrare în România?
Formularul este un document pe care sunt prezentate țările și zonele în care o persoană a călătorit, înainte de a intra în România.
Formularul este necesar pentru protejarea sănătății noastre și a celor din jurul nostru, pentru că eficientizează anchetele epidemiologice și măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Ce informații conține formularul digital de intrare în România?
• Numele și prenumele, datele de identificare și de contact;
• Țara, regiunea și localitatea de unde călătorește spre România, inclusiv cele tranzitate;
• Localitatea și adresa de destinație în România;
• Mijlocul de transport cu care călătorește spre România;
• Data intrării în România;
• Datele minorilor însoțitori, dacă este cazul.

Cine trebuie să completeze formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.
Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când trebuie să completez formularul?
Formularul se completează individual cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator.

Cum se verifică formularul?
La verificarea cărții de identitate/pașaportului în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.
Acesta nu trebuie tipărit.

 • Cine are acces la datele personale completate în formular?
 • Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
 • Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.
 • STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în țară.

Întrebări și răspunsuri referitoare la Formularul digital de intrare în România (PLF)

Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.
Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Când completez formularul?
Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator și nu trebuie tipărit.

Ce se întâmplă cu cetățenii care vor veni fără plf?
Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Cine verifică plf-ul în punctele de frontieră?
La intrarea în țară, după verificarea cărții de identitate/pașaportului, în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.

Dacă sunt persoane din aceeași familie care călătoresc împreună, completează toți formularul?
În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei.

Minorii completează formularul?
Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.

Ce date introduc în formular?
CNP și celelalte date de călătorie pentru cetățenii care călătoresc cu carte de identitate românească.
Datele din pașaport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu călătoresc în baza cărții de identitate românești.
Informațiile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de călătorie.

Trebuie să introduc toate țările prin care am trecut?
În formular se introduc datele despre țara în care am călătorit, dar și cele ale țărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidența prevederile Codului Penal și se pedepsește conform legii.

Dacă am greșit, pot edita formularul?
Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriți să actualizați informațiile din formular, puteți să îl completați încă o dată și să salvați.
Toate formularele pe care le-ați completat la intrarea în țara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicație.

Ce se întâmplă cu formularele după completare?
Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice și să asigure măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Unde se stochează datele din formular?
Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicații a statului român. Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.

Cine are acces la datele personale completate în formular?
Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România.

Dacă nu am adresă de e-mail cum completez formularul?
Persoanele care nu dețin o adresă de e-mail se pot adresa aparținătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

Contact:
Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro
Telefon: +40741252555
Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

formularul_digital

formularul_digital